Autovraky a zákon o odpadech

Likvidace autovraků se řídí zákonem
 

- Likvidace autovraků se řídí zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění, který ovlivnil a zpřísnil z pohledu ochrany životního prostředí služby v oblasti likvidace autovraků. 

- Veškeré autovraky se řadí podle zákona o odpadech do kategorie nebezpečných odpadů. 

 

Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění platných předpisů v § 37 definuje následující povinnosti posledního vlastníka vozidla:

(1) Každý, kdo se zbavuje autovraku, je povinen autovrak předat pouze osobám, které jsou provozovateli zařízení ke sběru, výkupu, zpracování, využívání nebo odstraňování autovraků.

(2) Vlastník vozidla před jeho předáním podle odstavce 1. je povinen umístit vozidlo na místo, kde nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí ani nenaruší estetický vzhled obce či přírody nebo krajiny.

(3) Vozidlo umístěné v rozporu s odstavcem 2 (dále jen "opuštěné vozidlo"), přemistí obecní úřad po uplynutí 2 měsíců ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl na náklady jeho vlastníka na vybrané parkoviště. Informaci o umistění opuštěného vozidla na vybrané parkoviště zveřejní obecní úřad na své úřední desce. O umístění vozidla písemně informuje jeho vlastníka, pokud je ho možné identifikovat.

(4) Pokud vlastník nepřevezme vozidlo z vybraného parkoviště po uplynutí lhůty 2 měsíců od informování vlastníka a v případě nemožnosti jeho identifikace od zveřejnění informace podle odstavce 3, ma se za to, že vozidlo je autovrak. Obecní úřad naloží s autovrakem podle odstavce 1.

(5) Náklady spojené s postupem podle odstavců 3 a 4 je povinen uhradit obci poslední vlastník obuštěného vozidla uvedený v registru motorovývh vozidel.

 

Výkup autovraků a ekologická likvidace FRÝDEK - MÍSTEK a další